Dat mäht doch nix!

Wööd un Tön: Hans-Jürgen Jansen

Kölsche Fassung

Dat mäht doch nix!

Häs de och nit vill Geld
Bes allein op der Welt,
Och, dat mäht doch nix!
Föhls do dich off jet matt,
Häs et Arbeide satt,
Och, dat mäht doch nix!
Sin ding Fründe nit do,
Keiner kütt, fääns ov noh,
Dat mäht doch nix!
Häs de Doosch un och Schless,
Kanns nit halde ding Fress,
Dat mäht doch nix!

Doröm sing doch met mir,
Maach der leever Pläsier,
Do bruchs nor jet Mod
Wirf fott dä Balass
Flöck geiht et der dann god.
Un do küss us ’em Brass.

Schmieß ding Sorge erus
Looß sin all dä Stuss.
Jo, dann merks de fix,
Dat mäht doch nix.

Es et Wedder ärg schlääch,
Un do kriss nirgends Rääch,
Och, dat mäht doch nix!
Dinge Job geiht zom Troor,
Fleute gonn der ding Hoor,
Och, dat mäht doch nix!
Steihs de lang en ’ner Schlang,
Häs nit vill en der Mang,
Dat mäht doch nix!
Küss de endlich ens draan,
Fängk ze rähne et aan.
Dat mäht doch nix!

jansen-mäht-nixImpressum
Kontakt