Sujet gitt et nit

Wööd un Tön: Hans-Jürgen Jansen

Kölsche Fassung

Sujet gitt et nit

Jan un Griet sin späd om Heimwäg,
Gonn grad durch en dunkle Gass.
Der Wind de Blädder ööntlich huh fäg.
Dä Jan weed öm sing Nas ald blass.

“Gläuvs do, et gitt Gespenster?”
Frög dä Jan sing Fründin jetz.
Sing Stemm weed noch jet äänster.
Et Griet säht drop däm kleine Fetz:

“Nä, sujet gitt et nit!
Su ’ne Quatsch et nor em Kino gitt.
Ding Angs nor do draan litt.
Gläuv’ mir, dann bes de se baal quitt.“

“Wat es dann met dä Vampire?“
Well dä Jan jetz wesse noch.
“Die dun mich nit interessiere!
Do stells ald widder deselve Frog.

Nä, sujet gitt et nit!
Su ’ne Quatsch et nor em Kino gitt.
Ding Angs nor do draan litt.
Gläuv’ mir, dann bes de se baal quitt.”

“Alsu gitt et och kein Hexe.
Keine Zauber un Magie.
Un kein große Dinoechse!“
Säht dä Jan, su fruh wie nie.

“Nä, sujet gitt et nit!.....

Jan un Griet sin späd om Heimwäg,
Gonn grad durch en dunkle Gass.
Der Wind de Blädder ööntlich huh fäg.
Dä Jan schnigg nor en scheiv Grimass.Impressum
Kontakt